กินเจ เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี

กินเจ เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี

JFood

“เจ”

ตัวอักษรสีแดงบนพื้นสีเหลือง  ชาวจีนถือว่าสีแดงเป็นสีแห่งสิริมงคล  สีเหลืองเป็นสีแห่งผู้ทรงศีลตั้งใจบำเพ็ญตนให้บริสุทธิ์  เพื่อเตือนสติให้ผู้ที่กินเจระลึกว่าการไม่กินเนื้อสัตว์คือ  การปฏิบัติธรรมรักษาศีลความเป็นมนุษย์  เป็นการเจริญมหาเมตตาธรรมโดยแท้  จะทำให้เกิดสิริมงคลและก่อให้เกิดความสุข  โดยตั้งอยู่บนหลักธรรม 2 ประการคือ  การไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ไม่นำเอาชีวิตสัตว์ทั้งหลายมาต่อชีวิตตนเอง และการไม่เบียดเบียนตนเอง  โดยไม่รับประทานสิ่งที่ทำลายสุขภาพร่างกายให้ทรุดโทรมรม 2 ประการคือ  การไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ไม่นำเอาชีวิตสัตว์ทั้งหลายมาต่อชีวิตตนเอง

การกินเจ ถือเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของคนจีน  จะเริ่มเทศการกินเจในวันที่  1-9 ค่ำ  เดือน 9 ตามปฏิทินจีน  หรือช่วงกลางเดือนตุลาคม  ซึ่งมีตำนานกล่าวถึงการกินเจ  เล่าต่อกันมาว่า  ในครั้งสมัยพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์  “ยิ่นฮ้วงสิ”  แปลว่า  “ผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษย์”  มีพี่น้องรวม 9องค์  ซึ่ต่างมีอิทธิฤทธิ์วิเศษต่างๆ เป็นที่นับถือในหมู่คนจีนว่าเป็นผู้วิเศษ  เมื่อล่วงลับจากโลกมนุษย์  ได้ขึ้นสวรรค์ไปจุติเป็นดาวจระเข้เรียงกัน 9 ดวง  ผู้คนเรียกท่านว่า  “เก้าฮ้วงฮุ้ดโจ้ว”  ซึ่งแปลว่า  “พระเจ้าเก้าพระองค์”  เป็นผู้ถือบัญชีชื่อคนทั้งหลายในโลกมนุษย์  ถ้าใครถึงเวลาที่จะหมดอายุขัย  ก็สามารถขอต่ออายุให้ยืนต่อไปได้อีกตามความปราถนา  ตามบุญวาสนาความดีที่ตนทำไว้

ในวันขึ้น 1-9 ค่ำ จีน ซึ่งตรงกับเดือนตุลาคมของปฏิทินสากล  เป็เวลาที่  “เก้าฮ้วงฮุ้ดโจ้ว”  ลงมาตรวจดูคนทั้งหลายในโลกมนุษย์ว่าใครทำผิดทำชั่ว  ทำความดีงามอย่างไรบ้าง  ท่านก็จะจดลงไว้ในบัญชีและบันดาลให้เป็นไปตามผลกรรมของผู้ทำนั้น  ใครทำดีก็ได้ดี  ใครทำชั่วก็ได้ชั่ว  ใครมำชั่วแล้วกลับใจทำความดีได้  ก็ได้ดี  ฉะนั้นในช่วงนั้นคนจีนจึงกินเจเป็นการทำความดีให้  “เก้าฮ้วงฮุ้ดโจ้ว”  ได้เห็น

ข้อควรถือปฏิบัติ  สำหรับผู้คนที่จะเข้าร่วมพิธีกินเจ

  1. บุคคลที่อยู่ในระหว่างการไว้ทุกข์  ห้ามเข้าร่วมพิธีกินเจอย่างเด็ดขาด
  2. บุคคลที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์  เข้าร่วมพิธีกินเจได้  แต่จะไปไหวพระที่ศาลเจ้า  หรือไปดูการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในขณะที่พระเข้าทรงที่ศาลเจ้าไม่ได้
  3. บุคคลที่มีประจำเดือน  เข้าร่วมพิธีกินเจได้  แต่จะไปไหวพระที่ศาลเจ้า  หรือไปดูการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในขณะที่พระเข้าทรงที่ศาลเจ้าไม่ได้
  4. บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกินเจ ห้ามดื่มของมึนเมาอย่างเด็ดขาด
  5. บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกินเจ ห้ามร่วมประเวณีอย่างเด็ดขาด
  6. บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกินเจ ห้ามรับประทานอาหารที่เป็นของสดคาว  เนื้อสัตว์ต่างๆอย่างเด็ดขาด
  7. บุคคลที่เข้าร่วมพิธีกินเจ ต้องชำระร่างกายให้สะอาดก่อนเข้าพิธี  และรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอ
  8. บุคคลที่เขาร่วมพิธีกินเจ ต้องประพฤติชอบทั้งกาย  วาจาและใจ

เมนูอร่อย.com

About author